Yueshi De Qige Banye
A collection of Proses
Author: Yang Lian
Published by Lianghe Wenxue Congshu, Lianhe Wenxue Chubanshe. 2,2002.Taipei,Taiwan