Que nous a apporte I’exil?
A dialoque between Gao Xingjian and Yang Lian
Author: Yang Lian, Gao Xingjian
Translator: Chantal Chen-Andro
Published by Editionas Caracteres.
2004. Paris, France.